Điều khoản áp dụng

Quy Chế này sẽ được làm cơ sở để xây dựng quy chế hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT WWW.MOGI.VN và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Sàn giao dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.