Quy định chung

Trong Quy Chế này, trừ khi chủ thể hoặc ngữ cảnh có yêu cầu khác, các từ và các thuật ngữ sau đây sẽ có ý nghĩa sau đây:
BĐS” nghĩa là bất động sản;
"Công Ty” có nghĩa là Công Ty Cổ Phần Định Anh, đơn vị chủ sở hữu Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN;
Người Bán” có nghĩa là chủ sở hữu của hàng hóa/dịch vụ hoặc người được chủ sở hữu ủy quyền cung cấp hàng hóa/dịch vụ trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
Người Mua” có nghĩa là thành viên hoặc không phải thành viên nhưng cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân theo yêu cầu của Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN, có nhu cầu
Người Sử Dụng Dịch Vụ” nghĩa là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ trên Sàn, bao gồm cả Người Bán và Người Mua.
Sản Phẩm” nghĩa là những sản phẩm được giao dịch trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
Sàn” có nghĩa là thuật ngữ viết tắt cho Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
“Sở hữu Trí tuệ” là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.
TMĐT” nghĩa là Thương mại điện tử
Thành Viên” nghĩa là các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành quy trình đăng ký thành viên trên Sàn Giao Dịch TMĐT WWW.MOGI.VN.

Logo của Sàn: